Η οικογένεια 500 γιορτάζει τα 60 χρόνια με μοναδικές προσφορές

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Επισκεφθείτε σήμερα το επίσημο δίκτυο διανομέων* γνωρίστε την οικογένεια 500 και μπείτε σε κλήρωση** για ένα 3ημερο για 2 άτομα σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, μια ευγενική χορηγία της PHILOXENIA COLLECTION Hotels|Villas.

500 από 12.990€: ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT | ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ | ΦΩΤΑ LED
500L από 16.500€:: 7 ΘΕΣΕΙΣ | OFF ROAD ΕΜΦΑΝΙΣΗ | ΣΥΣΤΗΜΑ TRACTION+
500X από 16.500€: 4X4 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 9 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 95HP – 170HP

60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΥΛ, ΧΡΩΜΑ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

* Αφορά εξουσιοδοτημένους διανομείς που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.
** Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει φυσική διέλευση από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα & λήψη έγγραφης προσφοράς. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού παρέχονται στους εξουσιοδοτημένους διανομείς που συμμετέχουν στην ενέργεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«FIAT 500 ANNIVERSARY»

Αθήνα 15/07/2017

1) Η διάρκεια του Διαγωνισμού «FIAT 500 ANNIVERSARY» παρατείνεται για 10 ημέρες, και θα λήξει την 25.07.2017.
2) Εκτός από τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό «FIAT 500 ANNIVERSARY», δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα έχουν και εκείνοι:
α) που έχουν προβεί σε αγορά αυτοκινήτου της «Οικογένειας FIAT 500», ήτοι μοντέλα αυτοκινήτου FIAT 500,  FIAT 500X και FIAT 500L, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2017 έως και τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, και
β) που έχουν ζητήσει μέσω της ιστοσελίδας www.fiat.gr της FCA GREECE A.E. μια προσφορά καινούριου αυτοκινήτου της «Οικογένειας FIAT 500», ήτοι μοντέλα αυτοκινήτου FIAT 500,  FIAT 500X και FIAT 500L, από 1.1.2017 έως και τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού.
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικού Όροι του Διαγωνισμού «FIAT 500 ANNIVERSARY».

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FIAT 500 ANNIVERSARY»

1. Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «FCA GREECE Α.Ε.» που εδρεύει στη Λ. Βουλιαγμένης, αριθ. 580Α, Τ.Κ. 16452 Αργυρούπολη, Αττική, (εφεξής καλούμενη ως «FCA GREECE Α.Ε.») έχει αναλάβει να διοργανώσει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «FIAT 500 ANNIVERSARY» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Βενετία-Μαρία Δελλοπούλου Βαλσαμή, οδός Αιόλου αριθ.100, Αθήνα, και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο http://www.fiat.gr/news.
Η εταιρεία FCA GREECE Α.Ε. θα καλείται εφεξής ως «η διοργανώτρια εταιρεία».

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ανωτέρω αναφερομένη Συμβολαιογράφο. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

H FCA GREECE Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα αξίας ίσης με την αξία αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Η FCA GREECE Α.Ε. δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την διοργανώτρια εταιρεία.

Η ως άνω διοργανώτρια εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 01.07.2017 και λήγει την 10.07.2017 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της FCA GREECE Α.Ε., ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνοι που θα ακολουθήσουν σωστά τη διαδικασία συμμετοχής. Αρχική προϋπόθεση είναι να επισκεφτούν κατά τη «Διάρκεια» του Διαγωνισμού το επίσημο δίκτυο διανομέων και να ζητήσουν από τον αρμόδιο πωλητή μια προσφορά καινούριου αυτοκινήτου Μάρκας FIAT. Μόλις λάβουν την ανωτέρω επίσημη προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής την οποία θα προμηθευτούν μόνο σε κάποιο από τα καταστήματα του επίσημου δικτύου διανομέων και να την παραδώσουν στον εκάστοτε διανομέα προκειμένου να αποσταλεί στην FCA GREECE Α.Ε με ευθύνη του τελευταίου. Κάθε συμμετέχων δύναται να κατοχυρώσει μόνο μια συμμετοχή.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας FCA GREECE Α.Ε. και οι εργαζόμενοι στο δίκτυο διανομέων αυτής καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β ́ βαθμού (και εξ αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα Δώρα για τους νικητές.

Έγκυρες θεωρούνται οι φόρμες συμμετοχής, οι οποίες θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπογραφή και σφραγίδα/υπογραφή του επίσημου διανομέα).

Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά τού προϊόντος.

4. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»).

Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η FCA GREECE Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

5.Κλήρωση

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα λάβει χώρα μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. H κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι έχουν κατοχυρωθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού μέχρι την 15.07.2017, θα πραγματοποιηθεί την 18.07.2017.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν: (α) οι τέσσερις νικητές (β) και οι τέσσερις επιλαχόντες νικητές. Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν από την κλήρωση κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, θα ανακοινωθούν μέσω του διαδικτυακού χώρου facebook στην επίσημη σελίδα της FIAT.

6. Δώρα διαγωνισμού

Τα δώρα του Διαγωνισμού (στο σύνολο των παρόντων όρων αναφερόμενα ως «Δώρα») που θα κερδίσουν οι νικητές ή οι επιλαχόντες νικητές είναι 2 μέρες διαμονή στην Σαντορίνη (περιλαμβάνονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια) καθώς και η δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τους για την περίοδο της διαμονής τους στην Σαντορίνη ενός αυτοκινήτου FIAT 500 κυριότητας της FCA GREECE Α.Ε.

7. Παραλαβή δώρων

Μετά την κλήρωση θα γίνει απευθείας επικοινωνία με τον νικητή, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας που έχει δηλώσει, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει ήδη δηλωθεί.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την «παράδοση» των Δώρων.

Μετά την παρέλευση επτά εργάσιμων ημερών (7) ημερών (Σάββατο και Κυριακή δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες) από την ημέρα ειδοποίησης του εκάστοτε νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής των Δώρων ή μη διεκδίκησής τους για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης «παραλαβής» των Δώρων ή άκυρης συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, τα Δώρα απόλλυνται για τον ανωτέρω νικητή και αυτό θα λαμβάνει ο επιλαχών νικητής κατά σειρά προτεραιότητας, ήτοι 1ος επιλαχών, 2ος επιλαχών και ούτω καθεξής, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας μαζί του, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο ίδιος, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχουν δηλωθεί. Κατά την παραλαβή των Δώρων ο δικαιούχος- νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.

Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των Δώρων. Η FCA GREECE Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια τα Δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται «στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται», αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της FCA GREECE Α.Ε. Επίσης, οι διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/παραλαβής του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής.

β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρoί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

(γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι 7 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη.

(ε) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου.

Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών, σε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο δεύτερος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών κ.ο.κ.

9. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η FCA GREECE Α.Ε. και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

10. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της FCA GREECE Α.Ε. παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

11. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την FCA GREECE Α.Ε., να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει τροποποιημένος, για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών τους (marketing).

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται κατωτέρω.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

Η δήλωση του κάθε χρήστη-συμμετέχοντα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης.

Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασης.

Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσο του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.

Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης με αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση fgagreece-customercare@fcagroup.com, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσο του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, FCA GREECE Α.Ε. τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τα αποστελλόμενα e-mails από τις διοργανώτριες προς τους συμμετέχοντες: Κατ’αρχάς πρέπει να δηλώσει με την είσοδο στο διαγωνισμό εάν επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών newsletter από τις διοργανώτριες.

Εάν τελικώς κάνει «tick»/ επιλέξει στη συγκεκριμένη επιλογή θα αποστέλλεται αρχικό επιβεβαιωτικό e-mail προς τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο χρήστης-συμμετέχων, ο οποίος καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής. Στο αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του, η προέλευσή του, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και υπάρχει υπερσύνδεσμος προς το κείμενο ενημέρωσης.

Η συγκατάθεση ακυρώνεται μόνο εάν ενεργοποιήσει τη δήλωσή του σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, μετά το οποίο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφεται αυτόματα από το αρχείο. Εάν έχει γίνει διαδικασία επιβεβαίωσης, δεν απαιτείται εκ νέου επιβεβαίωση της πρόσβασης του συνδρομητή στο δηλούμενο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης-συμμετέχων έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από τη λίστα του newsletter της διοργανώτριας μέσω του opt-out link που θα του δίδεται στα αποστελλόμενα e-mail, που εστάλησαν με τη συγκατάθεσή του και την ενεργοποίηση του λογαριασμού από τον ίδιο το χρήστη συμμετέχοντα, ακολουθώντας δηλαδή τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που εφάρμοσε κατά την εγγραφή του.

Η FCA GREECE Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, σε οποιοδήποτε έντυπό, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των Δώρων κλπ. και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στην FCA GREECE Α.Ε. ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την FCA GREECE Α.Ε. να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

12. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της FCA GREECE Α.Ε.. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, παρακαλώ στείλτε email στο fgagreece-customercare@fcagroup.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες σας δίνονται στην εταιρεία FCA GREECE Α.Ε. και όχι στο Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προωθητική δράση.

Fiat-500-Family-img