ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (του λοιπού η “Πολιτική”) είναι να περιγραφεί η διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας, η οποία ανήκει στην «FCA Greece A.E.», σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας. Η FCA Greece A.E. σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναλαμβάνει να εγγυηθεί το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κάθε περιηγητή της ιστοσελίδας, ακόμα και όταν η πρόσβαση γίνεται από το εξωτερικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της FCA ITALY SPA . Παρέχεται επίσης η παρούσα Πολιτική Προστασίας ως μια σύντομη Προστασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν παρέχεται κάποια πιο συγκεκριμένη λεπτομερής, όπου αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν τροποποιημένοι, σε όσους χρησιμοποιούν διαδραστικά τις υπηρεσίες διαδικτύου, που είναι προσβάσιμες από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λεπτομερείς επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν τροποποιημένοι, παρέχονται, όπου είναι απαραίτητο, στις σελίδες όπου προσφέρονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτές οι Πληροφορίες στοχεύουν να προσδιορίσουν τα όρια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τις διαδικασίες για κάθε υπηρεσία, έτσι ώστε ο πελάτης/ επισκέπτης να μπορεί ελεύθερα να παράσχει συναίνεση και να παράσχει εξουσιοδότηση για τη συλλογή των προσωπικών του/της δεδομένων και τη συνακόλουθη χρήση τους. Παρακαλώ, σημειώστε ότι η Πληροφόρηση δεν παρέχεται για άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι πιθανόν προσβάσιμες στους χρήστες μέσω άλλων συνδέσμων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο κος Ιωάννης Σαγιάνος της FCA Greece A.E., με έδρα στην Aργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α.
Τα παρεχόμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα μπορεί να τα διαχειριστούν Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων τρίτων μη σχετιζομένων με την FCA Greece A.E., υπευθύνων για τη διαχείριση της αιτηθείσας υπηρεσίας και από τον/τους Εκτελούντα/ -ντες την Επεξεργασία.

ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει ενημερωτικό και διαδραστικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποκτηθούν πληροφορίες σε σχέση με τον πελάτη, ή γενικότερα σε σχέση με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, ως ακολούθως:

Δεδομένα Πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τα συστήματα μηχανογράφησης και οι διαδικασίες λογισμικού (software) που χρησιμοποιούνται για να λειτουργεί η παρούσα ιστοσελίδα συγκεντρώνουν κάποια προσωπικά δεδομένα, τα οποία μεταδίδονται έμμεσα μέσω της χρήσης πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.
Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται με σκοπό να συσχετισθούν με τα προσδιορισμένα πρόσωπα, αλλά μπορούν λόγω της φύσης τους, και αν υποστούν επεξεργασία και ενσωματωθούν με τα προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Οι διευθύνσεις IP, ο τύπος περιηγητή διαδικτύου, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα ιστοχώρου και η ιστοσελίδα που αναφέρεται σε ιστοσελίδες ή που προβαίνουν στην έξοδο από αυτές, πληροφορίες για σελίδες που επισκέπτεται ο Χρήστης εντός της ιστοσελίδας, η ώρα πρόσβασης, ο χρόνος πλοήγησης σε κάθε σελίδα, η ανάλυση ροής επιλογών και άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το μηχανογραφικό περιβάλλον του χρήστη, υπάγονται άπαντα στην παρούσα κατηγορία δεδομένων.
Αυτά τα τεχνικά / μηχανογραφικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε μία συνολική και ανώνυμη βάση αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας και την κτήση στατιστικών στη χρήση της ιστοσελίδας. Τα παρόντα τεχνικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε μία συνολική και ανώνυμη βάση με αποκλειστικό σκοπό:

1. Τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας και της χρηστικότητας της ιστοσελίδας.
2. Την κατανόηση της συμπεριφοράς του χρήστη ώστε να βελτιωθεί η διαδικτυακή επικοινωνία.
3. Την παροχή στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η ιστοσελίδα δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής θέσης – με μη συνεχόμενο τρόπο – ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχει ζητήσει ο χρήστης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τον πελάτη / επισκέπτη που εισάγει τα προσωπικά του / της δεδομένα στην ιστοσελίδα αφού έχει αναγνώσει τις λεπτομερείς πληροφορίες με σκοπό να έχει πρόσβαση ο ίδιος σε επιλεγμένες υπηρεσίες. Δυνατότητα "Opt-in" και "Opt-out": σε όλες τις περιπτώσεις, προσήκουσες λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται και όπου απαιτείται, σύμφωνη γνώμη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτή λαμβάνεται πριν την ενεργοποίηση κάποιας υπηρεσίας. Η ανωτέρω σύμφωνη γνώμη δύναται να αρθεί οποιαδήποτε στιγμή, με την οποία όμως άρση χάνεται η δυνατότητα χρήσης της σχετικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται σταδιακά ή απεικονίζονται στις σελίδες της ιστοσελίδας, οι οποίες προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες κατά απαίτηση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.

Η FCA Greece A.E. δεν επιτρέπει σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών ηλικίας να παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων θα εκτελείται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων (ήτοι χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές διαδικασίες) και / ή χειροκίνητα (ήτοι εγγράφως) για το χρόνο που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H FCA Greece A.E. προστατεύει αυστηρά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων για την προοριζόμενη χρήση τους. Χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά και βιομηχανικά πρότυπα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που της παρέχονται. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούνται "ασφαλείς διακομιστές" (servers) με το βιομηχανικό πρότυπο κρυπτογράφησης "SSL 128 bit key". Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, έτσι ώστε η FCA Greece A.E. να μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες, που υποβάλλονται σε αυτή θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή τρίτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Cookies

Τα Cookies (1) δεν χρησιμοποιούνται για την μετάδοση προσωπικών δεδομένων. Η χρήση των cookies περιόδου λειτουργίας (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό) περιορίζεται αυστηρά στην μετάδοση αναγνωριστικών στοιχείων περιόδου λειτουργίας, η οποία απαιτείται για να καταστεί δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Τα cookies περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα εμποδίζουν τη χρήση άλλων τεχνολογιών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία του απορρήτου των χρηστών πλοήγησης και δεν επιτρέπουν την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης τα μόνιμα cookies, δηλαδή τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μέχρι την λήξη ή την ακύρωση τους από τους χρήστες / επισκέπτες. Η διαγραφή των cookies δεν αποκλείει τη χρήση των ιστοσελίδων. Μέσω των μονίμων cookies οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη που χρησιμοποιεί τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή) αναγνωρίζονται αυτομάτως σε κάθε επίσκεψη. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να καθορίσει το πρόγραμμα περιήγησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να δέχεται / απορρίπτει όλα τα cookies ή να λαμβάνει μια ειδοποίηση κάθε φορά που ένα cookie προτείνεται, προκειμένου να αποφασίσει αν θα το αποδεχθεί ή όχι (2).

Javascript.

Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση για την άμεση ανάλυση των αρχείων καταγραφής του διακομιστή Ιστού. Αποτελείται από τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων πλοήγησης χρησιμοποιώντας ειδικό κώδικα JavaScript στις σελίδες HTML που θεωρούνται ενδιαφέρουσες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Sophus

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία εξωτερικής ανάλυσης Ιστού που παρέχεται από την SOPHUS, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία javascript για να επιτρέψει την ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του/της χρήστη) θα αποστέλλονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές της SOPHUS (Ηνωμένο Βασίλειο). Η SOPHUS θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να δημιουργεί αναφορές σε σχέση με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με δραστηριότητες της ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου. Η SOPHUS μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις προαναφερθείσες πληροφορίες για λογαριασμό της SOPHUS. Η SOPHUS δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που ανήκει στη SOPHUS. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την SOPHUS για τους ανωτέρω σκοπούς και τις ανωτέρω διαδικασίες.

Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία εξωτερικής ανάλυσης Ιστού που παρέχεται από την Google Analytics, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία javascript για να επιτρέψει την ιστοσελίδα για να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του / της χρήστη) θα αποστέλλονται και θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google Analytics. Η Google Analytics θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να δημιουργεί αναφορές σε σχέση με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με δραστηριότητες της ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google Analytics μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις προαναφερθείσες πληροφορίες για λογαριασμό της Google Analytics. Η Google Analytics δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που ανήκει στη Google Analytics. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Google Analytics για τους ανωτέρω σκοπούς και τις ανωτέρω διαδικασίες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Είναι δυνατόν από αυτή την ιστοσελίδα να συνδέεστε με άλλες ιστοσελίδες. Η ικανότητα να το πράξετε είναι σαφώς προορισμένη ώστε να ενημερώσει τον χρήστη / επισκέπτη ότι αυτός / αυτή αποχωρεί από την ιστοσελίδα της FCA Greece A.E. Ο χρήστης / επισκέπτης θα πρέπει να προσέξει ότι αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι ιδιοκτησία ή υπό την ευθύνη της FCA Greece A.E. καθώς τις διαχειρίζονται πλήρως άλλες εταιρείες ή / και οργανισμοί. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ελέγχει και να αποδέχεται τις πολιτικές προστασίας δεδομένων τους. Η FCA Greece A.E. ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνη για αιτήματα ή / και για την απελευθέρωση προσωπικών δεδομένων σε δικτυακούς τόπους τρίτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης των δεδομένων και να γνωρίζει τα περιεχόμενα και την προέλευσή τους, για να ελέγχει την ακρίβειά τους ή να ζητήσει την ένταξη, την ενημέρωση ή τη διόρθωση (άρθρο 11 -δικαίωμα ενημέρωσης- του Ν. 2472/1997). Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα που έχει δώσει ή να αλλάξει γνώμη σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, τα οποία έχει δώσει. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με την FCA Greece A.E. αποστέλλοντας email στη διεύθυνση fgagreece-customercare@fcagroup.com ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της FCA Greece A.E., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 580Α – Αθήνα 16452 υπόψη κ. Σαγιάνου. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών του, που τηρούνται στα συστήματα της FCA Greece A.E.. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο όλων των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, να ζητήσει την ακύρωση, την ανωνυμία ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που τυχόν έχουν τύχει μη νόμιμης επεξεργασίας και μπορεί να αρνηθεί, την επεξεργασία τους, εκτός και αν η συγκεκριμένη επεξεργασία επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή περαιτέρω αιτημάτων για διευκρινίσεις σχετικά με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, παρακαλώ απευθυνθείτε εγγράφως στην FCA Greece A.E.- υπόψη κ. Σαγιάνου, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών & CRM - Γραφείο Προστασίας Δεδομένων - Aργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 580Α.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τις μεθόδους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους πελάτες / επισκέπτες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν, ως αποτέλεσμα νέων νόμων που εισέρχονται σε ισχύ ή μετά από εξέταση και ενημέρωση των υπηρεσιών Χρήστη. Ως εκ τούτου, η πολιτική μας μπορεί να τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, και ζητάμε ευγενικά από τους πελάτες / επισκέπτες να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα.

1) Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που αποστέλλονται από ένα διακομιστή ιστού (ήτοι η ιστοσελίδα) στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου του χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης αποθηκεύει αυτόματα τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτόματα τις στέλνει στον διακομιστή κάθε φορά που υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

2) Εκ προεπιλογής, σχεδόν όλα τα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε πάντα με έναν περιηγητή, όπως για παράδειγμα, ο «Internet Explorer» έκδοση 6.0 που είναι ο μέσος περιηγητής, να επιτρέψετε την ενεργοποίηση των cookies (δηλαδή να τα ενεργοποιήσετε μονίμως). Αντιθέτως αν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του περιηγητή και προβείτε στην απενεργοποίηση των cookies θέτοντας στη συγκεκριμένη καρτέλα («Απόρρητο»), το υψηλότερο επίπεδο προστασίας (πολύ υψηλό), σας πληροφορούμε ότι με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, η χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ακυρώσετε (ή να διαγράψετε) τα cookies από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, επιλέγοντας, στις «Επιλογές Διαδικτύου» από το μενού Εργαλείων, στην καρτέλα "Γενικά" και επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή Cookies.

15 Μαρτίου 2014